Regulamin serwisu doctorsprint.pl

Portal „doctorsprint.pl”, zwany dalej „Portalem” świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 z późń. zm.), zwane dalej: usługami.

Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu jest MEDSPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. GRZYBOWSKA 87 00-844 Warszawa NIP: 5272977496 KRS: 0000932474 REGON: 520449401

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie wizyt jest MEDSPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. GRZYBOWSKA 87 00-844 Warszawa NIP: 5272977496

KRS: 0000932474 REGON: 520449401

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) zatrudniona przez Podmiot lub wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t.

Dz.U.2016.1638 z późn. zm.;

Pielęgniarka – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu świadcząca usługi medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Położna – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu świadcząca usługi medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Fizjoterapeuta – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych zamawiająca wizytę w Podmiocie w postaci wizyty domowej lub teleporady za pośrednictwem Portalu. Jeśli Pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;

Opłata – koszt wizyty domowej, zamówionej za pośrednictwem Portalu, którego kwota znajduje się w formularzu zgłoszeniowym. Opłata stanowi całość należności Podmiotu świadczącego usługi medyczne, wynikającej z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu do Pacjenta. Koszt wizyty w święta (dni ustawowo wolne od pracy) jest ustalany indywidualnie. Opłaty dotyczą również wizyt Pielęgniarki, Położnej oraz Fizjoterapeuty oraz zabiegów wykonywanych na tych wizytach.

Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie wizyty domowej lub teleporady, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Podmiot podczas wizyty domowej lub teleporady.

Portal – serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresem www.doctorsprint.pl

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania przez Klienta z Portalu i usług, które są za jego pośrednictwem zamawiane.

Strona internetowa – strona adresem www.doctorsprint.pl

Wizyta domowa – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza, Pielęgniarkę, Położną lub Fizjoterapeutę w miejscu wezwania. Zamówienie następuje za pośrednictwem Portalu a wykonywane jest w miejscu zamieszkania Pacjenta lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta.

Teleporada – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza podczas rozmowy telefonicznej lub video, zamówionej za pośrednictwem Portalu.

Regulamin:

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu doctorsprint.pl należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w czasie korzystania z Serwisu.

 3. Portal umożliwia zamawianie wizyt domowych w miejscu pobytu Pacjenta na terenie województw: mazowieckiego oraz świętokrzyskiego.

 4. Portal umożliwia zamawianie teleporad na terenie całej Polski.

 5. Klient może dokonać zamówienia wizyty domowej lub teleporady – telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Portalu – po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu.

 6. Konsultacje są wykonywane na podstawie danych zawartych w formularzu. W sytuacji, gdy dane te są niewystarczające, aby udzielić porady lekarz zadzwoni do pacjenta celem ich uzupełnienia. Lekarz wykonuje trzy próby dodzwonienia się do pacjenta. Jeśli pacjent nie odbiera opłata nie jest zwracana.

 7. Formularze zgłoszeniowe można wypełniać przez całą dobę. Lekarze realizują konsultacje w godzinach 8-20.

 8. Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godziny. Większość zgłoszeń realizujemy w ciągu 2-3 godzin.

 9. Korzystając z portalu pacjent wyraża zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 10. Zamawianie wizyt domowych i teleporad za pośrednictwem Portalu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Portalem a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności.

 11. Wypełniając formularz konsultacji lekarskiej Pacjent zobowiązuje się podać wszystkie dane osobiste zgodnie z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 12. Pacjent zobowiązuje się podać wszystkie informacje zgodnie z prawdą. Jest świadomy, że wprowadzając lekarza w błąd lub nie informując o wszystkich objawach może doprowadzić do sytuacji, w której może dojść do narażenie jego zdrowia i życia.

 13. Konsultacja lekarska online skierowana jest do osób, które wymagają pomocy lekarskiej a nie mają możliwości udać się do lekarza osobiście. Nie zawsze jednak konsultacja online jest

  w stanie zastąpić wizytę stacjonarną. W przypadku braku poprawy lub pogorszenia stanu zdrowia należy zgłosić się osobiście na konsultację lekarską, lub zamówić wizytę osobistą lekarza lub ratownika medycznego za pomocą formularza lub na adres milowy: biuro@doctorsprint.pl

 14. Konsultacje lekarskie online nie są skierowane do osób w stanie zagrożenia życia.

  W przypadku wystąpienia duszności, bólu w klatce piersiowej, silnego bólu brzucha czy głowy, urazów, utraty przytomności, zaburzeń świadomości należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (numer telefonu 999 lub 112) lub natychmiast zgłosić się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

 15. Lekarz po zapoznaniu się z problemem pacjenta może odmówić wystawienia recepty lub zwolnienia lekarskiego, jeśli nie stwierdzi wskazań do ich wystawienia.

 16. Nie przedłużamy zwolnień trwających dłużej niż 2 tygodnie.

 17. Nie wystawiamy recepty na leki z grupy benzodiazepin i opioidów. W takich przypadkach zwracamy środki wpłacone na poczet realizacji konsultacji lekarskiej. Zwrot następuje w ten sam sposób w jaki zostały wpłacone środki – w ciągu 3 dni roboczych. Pośrednik płatności natychmiastowych może pobrać prowizję do 2% wpłaconej kwoty.

 18. Pacjent musi podać nazwę leków na które chciałby uzyskać receptę, ich dawkę, ilość opakowań oraz chorobę, na którą stosuje w/w preparat. Leki przepisujemy na maksymalnie 3 miesiące leczenia pod warunkiem niewystępowania nowych niepokojących objawów.

 19. Wszelkie dane osobowe podane w Serwisie oraz przez telefon będą wykorzystane przez portal wyłącznie do celów realizacji Konsultacji lekarskiej, dokumentacji medycznej, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.

 20. Reklamacje można zgłaszać na adres mailowy biuro@doctorsprint.pl

 21. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022.

 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 23. Po zrealizowaniu usługi konsultacji lekarskiej nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

 24. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji na Portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,

  • ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym pracowników Podmiotu, Lekarzy, Pielęgniarek, Położnych, Fizjoterapeutów, w związku z korzystaniem z Portalu,

  • jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu,

  • ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

  • jakość świadczonych przez Lekarzy, Pielęgniarki, Położne, Fizjoterapeutów usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,

  • brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez Lekarzy, Pielęgniarki, Położne lub Fizjoterapetów,

  • odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy, Pielęgniarki, Położne lub Fizjoterapeutów oraz wynikłe z tego tytułu szkody,

  • opóźnienie wykonania wizyty domowej, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub Lekarza.

 25. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można przesyłać na adres mailowy biuro@doctorsprint.pl;

Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni roboczych od otrzymania ich drogą wskazaną w §15 ust. 1.

crosslistchevron-down